GoKart służy do kreślenia mapy numerycznej w środowisku CAD m.in. BricsCAD. To jedyny program na rynku, umożliwiający pracę z tak wieloma programami CAD.

Podstawowe cechy oprogramowania:

 • „Otwarte” bazy definicji elementów mapy, umożliwiające edycję definicji oraz tworzenie własnych konfiguracji.
 • Możliwość wykorzystania różnych konfiguracji, zgodnych z różnymi instrukcjami technicznymi oraz różnymi nakładkami do tworzenia mapy innych producentów.
 • Zgodność z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz zaktualizowanymi rozporządzeniami BDOT500, GESUT i EGiB z 2015r.
 • Możliwość importu/eksportu w plikach GML baz BDOT500, GESUT, EGiB, BDSOG, PRPOG, PRG.
 • Zgodność z instrukcją K-1 (1998 r. lub 1995 r.) i D-19 z 2000r.
 • Możliwość tworzenia zarówno map obiektowych, jak i zwykłych map wektorowych.
 • Szereg zaawansowanych dodatkowych narzędzi, czyniących pracę jeszcze bardziej efektywną.

Dodatkowe narzędzia w jakie wyposażono program:

Generator ramek

Narzędzie do tworzenia ramek mapy (opisów pozaramkowych). Automatycznie tworzy ramkę mapy (zasadniczej lub innej) na podstawie godła mapy (układ 1965, 2000 i inne) lub na podstawie zadanych współrzędnych (mapy jednostkowe). Zawiera szereg w pełni konfigurowalnych szablonów ramek, umożliwia tworzenie własnych szablonów. Pozwala na hurtowe tworzenie całego zestawu plików z ramkami. Treść mapy jest automatycznie wstawiana do ramki sekcyjnej, jako plik odniesienia lub poprzez „połączenie w głównym” (w zależności od wyboru użytkownika).

Instrukcja K-1

Zintegrowana, interaktywna treść instrukcji K-1 z 1998r. oraz „Rozporządzeń BDOT500/GESUT” –  podczas kreślenia elementu można wyświetlić znajdujący się w odpowiedniej instrukcji technicznej opis dotyczący kreślonego elementu.

Wyszukiwarka – umożliwia szybkie odszukanie elementu, w bazie elementów, poprzez wpisanie fragmentu opisu szukanego elementu lub kodu elementu.

Hurtowe przetwarzanie mapy, interpolacja warstwic

Narzędzia do hurtowego przetwarzania mapy – służą do wykonywania hurtowych operacji na zaznaczonych elementach – np. skalowanie, obracanie elementów, a nawet „przerabianie” rzędnych na mapie (translacja, aktualizacja, zaokrąglenie rzędnej).

Narzędzia wspomagające ręczną interpolację warstwic.

Konfiguracje

Mocną stroną programu GoKart są dołączone konfiguracje. Istnieje możliwość samodzielnego tworzenia własnych konfiguracji. Wszystkie definicje elementów mają charakter otwarty – odpowiednie bazy elementów są zapisane w tekstowych plikach CSV.

Wraz z instalatorem programu dostarczane są następujące konfiguracje:

 • Konfiguracja umożliwiająca kreślenie mapy (oraz wymianę danych z ODGiKiem w plikach GML ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz zaktualizowanymi rozporządzeniami z 2015r. w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.
 • Konfiguracja do kreślenia mapy zasadniczej wg instrukcji K-1 z 1998r. w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.
 • Dzięki uprzejmości firmy Softline, dołączyliśmy konfigurację zgodną z nakładką C-STATION, umożliwiającą kreślenie mapy zasadniczej wg instrukcji K-1 z 1995r. w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.
 • Konfiguracja zgodna z instrukcją D-19 „O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej”, według załącznika do zarządzenia nr 144 Zarządu PKP z dnia 23.10.2000r.

Inne cechy nakładki:

 • Ułatwienia podczas kreślenia obiektów ortogonalnych (np. budynków) i obiektów wydłużonych (np. obrysów przewodów).
 • Szereg narzędzi do kreślenia bardziej złożonych elementów takich jak skarpy, schody, opisy piętrowe, odnośniki tekstu, wypełnienia rowu, wypełnienia ścian oporowych, szrafury górnicze i inne.
 • Import współrzędnych z kodami – automatyczne tworzenie mapy na podstawie pliku ze współrzędnymi, jeśli zbiór współrzędnych zawiera kody wg K-1 lub Rozporządzenia.
 • Obsługa zewnętrznych baz współrzędnych (punkty robocze, generowanie wykazu skartowanych punktów z kodami, generowanie wykazu punktów „wolnych”)
 • Narzędzia służące do dostosowania mapy do zgodności z wybraną konfiguracją, w tym automatyczna zmiana skali mapy.
 • Narzędzia do interaktywnego wymieniania plików – podczas pracy z plikami odniesienia można w prosty sposób przejść do edycji pliku odniesienia, poprzez kliknięcie elementu, znajdującego się w odniesieniu. Osobny przycisk umożliwia „powrót” do wcześniej edytowanego pliku.
 • Obliczenia współrzędnych z wcięcia liniowego i domiarów, obliczanie pól powierzchni działek dla całej mapy, w tym powierzchni zredukowanych, wraz z raportem.
 • Kreślenie czołówek między klikniętymi punktami lub na zaznaczonych liniach, kreślenie miar ortogonalnych (domiarów).

ILUSTRACJE