GoKart + służy do kreślenia mapy numerycznej w środowisku CAD m.in. BricsCAD. To jedyny program na rynku, umożliwiający pracę z tak wieloma programami CAD.

Podstawowe cechy oprogramowania:

 • „Otwarte” bazy definicji elementów mapy, umożliwiające edycję definicji oraz tworzenie własnych konfiguracji.
 • Możliwość wykorzystania różnych konfiguracji, zgodnych z różnymi instrukcjami technicznymi oraz różnymi nakładkami do tworzenia mapy innych producentów.
 • Zgodność z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz zaktualizowanymi rozporządzeniami BDOT500, GESUT i EGiB z 2015r.
 • Możliwość importu/eksportu w plikach GML baz BDOT500, GESUT, EGiB, BDSOG, PRPOG, PRG.
 • Zgodność z instrukcją K-1 (1998 r. lub 1995 r.) i D-19 z 2000r.
 • Możliwość tworzenia zarówno map obiektowych, jak i zwykłych map wektorowych.
 • Szereg zaawansowanych dodatkowych narzędzi, czyniących pracę jeszcze bardziej efektywną.

Dodatkowe narzędzia w jakie wyposażono program:

Generator ramek

Narzędzie do tworzenia ramek mapy (opisów pozaramkowych). Automatycznie tworzy ramkę mapy (zasadniczej lub innej) na podstawie godła mapy (układ 1965, 2000 i inne) lub na podstawie zadanych współrzędnych (mapy jednostkowe). Zawiera szereg w pełni konfigurowalnych szablonów ramek, umożliwia tworzenie własnych szablonów. Pozwala na hurtowe tworzenie całego zestawu plików z ramkami. Treść mapy jest automatycznie wstawiana do ramki sekcyjnej, jako plik odniesienia lub poprzez „połączenie w głównym” (w zależności od wyboru użytkownika).

Instrukcja K-1

Zintegrowana, interaktywna treść instrukcji K-1 z 1998r. oraz „Rozporządzeń BDOT500/GESUT” –  podczas kreślenia elementu można wyświetlić znajdujący się w odpowiedniej instrukcji technicznej opis dotyczący kreślonego elementu.

Wyszukiwarka – umożliwia szybkie odszukanie elementu, w bazie elementów, poprzez wpisanie fragmentu opisu szukanego elementu lub kodu elementu.

Hurtowe przetwarzanie mapy, interpolacja warstwic

Narzędzia do hurtowego przetwarzania mapy – służą do wykonywania hurtowych operacji na zaznaczonych elementach – np. skalowanie, obracanie elementów, a nawet „przerabianie” rzędnych na mapie (translacja, aktualizacja, zaokrąglenie rzędnej).

Narzędzia wspomagające ręczną interpolację warstwic.

Konfiguracje

Mocną stroną programu GoKart + są dołączone konfiguracje. Istnieje możliwość samodzielnego tworzenia własnych konfiguracji. Wszystkie definicje elementów mają charakter otwarty – odpowiednie bazy elementów są zapisane w tekstowych plikach CSV.

Wraz z instalatorem programu dostarczane są następujące konfiguracje:

 • Konfiguracja umożliwiająca kreślenie mapy (oraz wymianę danych z ODGiKiem w plikach GML ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz zaktualizowanymi rozporządzeniami z 2015r. w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.
 • Konfiguracja do kreślenia mapy zasadniczej wg instrukcji K-1 z 1998r. w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.
 • Dzięki uprzejmości firmy Softline, dołączyliśmy konfigurację zgodną z nakładką C-STATION, umożliwiającą kreślenie mapy zasadniczej wg instrukcji K-1 z 1995r. w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.
 • Konfiguracja zgodna z instrukcją D-19 „O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej”, według załącznika do zarządzenia nr 144 Zarządu PKP z dnia 23.10.2000r.

Inne cechy nakładki:

 • Ułatwienia podczas kreślenia obiektów ortogonalnych (np. budynków) i obiektów wydłużonych (np. obrysów przewodów).
 • Szereg narzędzi do kreślenia bardziej złożonych elementów takich jak skarpy, schody, opisy piętrowe, odnośniki tekstu, wypełnienia rowu, wypełnienia ścian oporowych, szrafury górnicze i inne.
 • Import współrzędnych z kodami – automatyczne tworzenie mapy na podstawie pliku ze współrzędnymi, jeśli zbiór współrzędnych zawiera kody wg K-1 lub Rozporządzenia.
 • Obsługa zewnętrznych baz współrzędnych (punkty robocze, generowanie wykazu skartowanych punktów z kodami, generowanie wykazu punktów „wolnych”)
 • Narzędzia służące do dostosowania mapy do zgodności z wybraną konfiguracją, w tym automatyczna zmiana skali mapy.
 • Narzędzia do interaktywnego wymieniania plików – podczas pracy z plikami odniesienia można w prosty sposób przejść do edycji pliku odniesienia, poprzez kliknięcie elementu, znajdującego się w odniesieniu. Osobny przycisk umożliwia „powrót” do wcześniej edytowanego pliku.
 • Obliczenia współrzędnych z wcięcia liniowego i domiarów, obliczanie pól powierzchni działek dla całej mapy, w tym powierzchni zredukowanych, wraz z raportem.
 • Kreślenie czołówek między klikniętymi punktami lub na zaznaczonych liniach, kreślenie miar ortogonalnych (domiarów).

ILUSTRACJE